ارزشهای محوری امید :

  • اخلاق کسب و کار و احترام به مقررات
  • مسئولیت پذیری اجتماعی
  • یکدلی و صداقت
  • درک کلیه ذینفعان و تعامل پایدار با آنان
فهرست