مفتولهای فنری آلیاژی

مطابق با استاندارد (DIN EN 10270-2 FD SiCr) و تولید به روش کوره القایی (IT)

Type Grade Diameter(mm) Tensile Strength (MPa) RA(%)
Cr-Si Alloy AFO 180 7.00 – 16.00 1700 – 1900 Min. 40
AFO 200 7.00 – 16.00 1900 – 2050 Min. 35
فهرست